Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Vi är med och har undertecknat avsiktsförklaringen. 

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Utöver de övergripande målen deltar Höganäshem genom två frivilliga fokusområden

  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är.

Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom vart och ett av dessa områden. Företagen bidrar med goda exempel och har möjlighet att ingå i nätverk inom respektive fokusområde.