OM OSS

AB Höganäshem är idag ett bostadsbolag med ca 1 400 lägenheter.Sedan starten på 1950-talet har företaget växt ur tätorten och finns nu också med ändamålsenliga lägenheter även i Jonstorp och Östra Lerberget.

Stiftelsen Höganäshem startade sin verksamhet den 2 mars 1953. Bostadsbrist och trångboddhet och förbättrade levnadsförhållanden, efter andra världskrigets slut, var orsakerna till stiftelsens tillkomst. Då var ett eller två rum med kök vanligt förekommande. Höganäs som då var en utpräglad villastad med flerfamiljshus med en nära nog obefintlig lägenhetsuthyrning.

Höganäsbolaget med idag ca 700 anställda förändrade situationen radikalt då man upphörde med att hålla sina arbetare med bostäder 1947. Arbetarna erbjöds köpa sina bostäder vilket många accepterade - tvåfamiljshus slogs ihop till en större enhet - men samtidigt minskade också det totala antalet lägenheter till nackdel för de bostadssökande. Till politikerna riktades då kravet, både från näringsliv och enskilda, om en bättre bostadsförsörjning. En motion i stadsfullmäktige 1948 utmynnade i en satsning på "höghusbebyggelse". Politisk enighet beslöt att invånarna i Höganäs skulle beredas möjlighet till en god och ändamålsenlig bostad till lägsta möjliga kostnad.

AB Höganäshem är ett modernt bostadsföretag som förvaltar och sköter sina egna fastigheter med hjälp av sakkunniga experter inom respektive områden.

Höganäshem satsar på trygghet, tillgänglighet och miljö.

 

 

  Fyrkanten

Folkparken

IMG_3766