VÅR MILJÖBERÄTTELSE

Ett krav för att bli miljöcertifierade är att vi ska upprätta en miljöberättelse som omfattar vårt arbete med miljöfrågor. Nedan följer en sammanfattning av innehållet i miljöberättelsen, där vi berättar hur vi arbetar med vårt miljöarbete.

1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

 • Verksamhet
  Vår miljöorganisation består av en miljöansvarig och en miljösamordnare. För att kunna arbeta med miljöfrågor finns ett antal rutiner och planer upprättade såsom energi- och miljöplan, avfallshantering och inköpsrutiner. Sker det någon avvikelse utifrån rutinerna eller planerna rapporteras detta
 •  Miljöpolicy
   Vi har antagit en Miljöpolicy som du kan du läsa här.
 •  Lagkrav
  För att kunna följa och bevaka nya och förändrade lagkrav som påverkar vårt arbete använder vi en webbtjänst vars syfte är att delge oss information när något nytt har hänt. I webbtjänsten utvärderar vi också hur vi lever upp till alla lagkrav som finns.
 • Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                    Området kommunikation innefattar såväl intern som extern kommunikation. Kommunikation sker med medarbetare, hyresgäster och leverantörer. Vi kommunicerar bland annat genom vår hemsida, hyresgästtidning, app, uppföljningsmöten med leverantörer och interna möten.

2. UPPFÖLJNING

 •  Miljömål och handlingsplan
  I dialog med vår ägare Höganäs kommun har vi upprättat ett miljöprogram som resulterat i en handlingsplan. I miljöprogrammet så specificeras våra miljömål och hur vi ska nå de uppsatta målen.
 • Nyckeltal
  Vi har lokaliserat ett antal nyckeltal som vi tycker är viktiga att följa upp. Nyckeltalen följs upp tertialvis genom en verksamhetsrapport för energi och miljö.

3. ÅTGÄRDER

 • Miljöförbättrande åtgärder

4. PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

 • Vi kommer också framöver att stärka vår avfallshantering på vårt kontor genom att börja återvinna tonerkasseter och förbättra möjligheterna för att sopsortera för personalen.

5. Ledningens genomgång

 • Med jämna mellanrum har ledningen en genomgång där av samtliga rutiner i företaget ses över för att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt. En del av ledningens genomgång innebär också att utvärdering av miljöarbetet sker.