AB Höganäshem

 

Miljöpolicy

AB Höganäshem ska erbjuda sina kunder en god inomhusmiljö och bidra till långsiktig hållbar utveckling med fokus på minimal miljöpåverkan. Vårt miljöarbete styrs av helhetssyn, affärsmässighet, långsiktighet och engagemang. I det dagliga arbetet inom den egna organisationen ska vi informera samt motivera till ett miljömässigt handlande. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt miljöarbete.

Detta ska vi uppnå genom att:

Samverka med leverantörer, entreprenörer och andra samarbetspartners som har god miljökompetens och tydlig miljöprofil.

Fortsätta arbetet med att minska energianvändningen med både traditionella åtgärder och kreativa idéer. Detta innefattar bl.a. att fasa ut fossila bränslen.

Arbeta aktivt med att ge våra hyresgäster förutsättningar och inspiration att själva ta ansvar och göra miljöanpassade val i sina hem.

Optimera materialanvändningen så att uppkomst av avfall minimeras.

Transportera oss så miljöanpassat som möjligt.

Ha kunskap och insikt i att vi följer lagkrav, samt våra ägares och samhällets miljökrav på oss.

Ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.

Bygga och förvalta fastigheter med livscykeltänkande och god resurshushållning.