MURALTÄVLNING

Storgatan  65 baksida

TÄVLINGSPROGRAM – KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING


Inbjudan
AB Höganäshem bjuder härmed in till en tävling för att måla västra gaveln inom
kvarteret Lyran i centrala Höganäs. Tävlingen är en öppen tävling enligt LOU, lagen
om offentlig upphandling (2016: 1145).
Tävlingen är öppen för yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam avses att
konstnären kan presentera referensprojekt enligt nedan.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att uppföra en fasadmålning på gavelfasaden med
kvartersbetäckningen Lyran i korsningen Götagatan/Storgatan i Höganäs.

Målningen ska spegla den unika platsen Kullahalvön och förstärka bärande element i
Höganäs som centralort och/eller kommun. Målningen ska klara att motstå
väderförhållande under 3-5 år och färg behöver väljas därefter. Målningen ska
uppföras på cementskivor (9mm Cembrit) som monteras på tegelfasaden.
Cementskivan ska förbehandlas med primer eller på annat sätt enligt tillverkarens
rekommendation. Målningen ska vara unik och får inte tidigare vara offentliggjord.

Det digitala förslaget skickas till jesper.mansson@hoganashem.se eller per brev (på USB-sticka) till AB Höganäshem, Box 96, 263 31 Höganäs

Krav
Konstnären ska uppfylla följande krav:
• Senaste tre åren varit aktiv inom området.
• Registrerad för F-skatt eller alternativt arbeta via företag med F-skattsedel.
• Erfarenhet av minst ett tidigare genomfört konstnärligt gestaltningsuppdrag
de senaste tio åren, som motsvarar efterfrågat uppdrag i liknande omfattning.
• Besitta teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra uppdraget.

Ansökan
I ansökan behöver konstnären presentera sitt verk och styrka sina kvalifikationer
enligt följande:
• Målningen redovisas digitalt som färglagd skiss och proportionell mot ytans
storlek enligt mått angivna på gavelritningen längst ner.
• Fönster angivna på gavelritningen får ej målas över.
Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post
Box 96
263 21 Höganäs
Östra Parkgatan 2 042-33 78 78 www.hoganashem.se hoganas@hoganashem.se
• Målningens uttryck beskrivs i text i förhållande till kriteriet: "målningen ska spegla
den unika platsen Kullahalvön och förstärka bärande element i Höganäs som centralort
och/eller kommun”
• Beskriv kortfattat din konstnärliga intention för hur du tänker kring att arbeta
i denna miljö. Vad tycker du är viktigt att tillföra.
• Konstnären presenterar metod- och färgval för uppförande av verket.
• Konstnären bifogar sitt konstnärliga CV där varje post beskriver omfång och
omfattning.
• F-skattsedel bifogas där organisationsnummer anges.
• Tidigare gestaltningsuppdrag. Bifoga information om minst ett avslutat
relevant uppdrag. Informationen ska ge en uppfattning om hur du arbetar
konstnärligt och ska innehålla relevanta uppgifter och bilder eller andra
media. Bifoga gärna material angående uppdrag som visar hur du arbetar i
offentlig miljö. Informationen lämnas i en sammanhållen Word- eller Pdf-fil.

Tidplan
• Tävlingen utlyses V 50-51
• Tävlingsförslag lämnas senast V 10 dvs 240310 (00:00)
• Juryn sammanträder 240318
• Vinnaren presenteras 240325
• Cementskivor monteras i separat byggentreprenad V 15-16
• Fasadmålningen uppförs V 17-22
• Avspärrning, skyddsstaket och ställning monteras ner 240603
• Invigning sker på nationaldagen 240606

Budget
Budget för det konstnärliga uppdraget beräknas till 150.000 kronor + moms. I arvodet
ingår skiss, uppdrag och material till målningen. AB Höganäshem ansvarar för
montage av cementskivor, ställning (eller lift), skyddsstaket och avspärrning.
Jury och bedömning
Juryn består av styrelsen för Höganäshem, representanter från Höganäs kommun,
Byaföreningen i Höganäs och Hyresgästföreningen.

Juryn kommer att bedöma förslagen utifrån följande kriterier:
• Konstnärlig kvalitet och verkshöjd samt hur väl målningens uttryck relaterar
till platsens förutsättningar.
• Genomförbarhet med hänsyn till projektets förutsättningar och tidsram.
• Juryn kan komma att tillkalla särskilda sakkunniga exempelvis för bedömning
av teknisk lösning eller liknande.

Publicering
AB Höganäshem förbehåller sig rätten att utan ersättning till upphovsmannen
fotografera verket eller reproducera i egna publikationer, för press och media, på egen
webbplats eller i trycksak. För de fall verket trycks på kommersiella produkter
kommer ett separat provisionsavtal att upprättas.

Avbrott
Finner AB Höganäshem att vinnande förslag inte har möjlighet att leverera sitt verk
inom angiven tidsram eller inom projektets övriga förutsättningar äger bolaget rätt att,
utan särskild ersättning till vinnaren, uppta förhandling med annat tävlingsbidrag. Om
inkomna bidrag inte möter ställda krav enligt detta prospekt kan bolaget välja att
avbryta tävlingen utan särskild ersättning till deltagarna.

HANDLINGAR
Detta program finns tillgängligt på AB Höganäshem under fliken Upphandlingar
Upplysningar och kontaktperson

Jesper Månsson jesper.mansson@hoganashem.se

Muralmålning